Βοηθός Εργοθεραπείας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Εργοθεραπείας» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια της κατάρτισής του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Πρόκειται για άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές ή άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς, όπως άτομα 3ης ηλικίας, φυλακισμένους, εξαρτημένους κ.α. Ο Βοηθός Εργοθεραπείας απασχολείται σε διάφορες μονάδες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει Εργοθεραπευτής πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικουρώντας και υποβοηθώντας το έργο του.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» µπορούν να εργαστούν σε:

– Νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά)

– Δομές για ηλικιωμένους

– Κέντρα Αποκατάστασης

– Κέντρα Αναπτυξιακά

– Δομές Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας

– Κέντρα Απεξάρτησης

– Σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

– Ειδικά σχολεία

– Βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

– Κατασκηνώσεις

– Σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές

– Θεραπευτήρια

– Μ.Κ.Ο. του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας», συνίστανται στα ακόλουθα:

– Κατανοεί τις αρχές της Εργοθεραπείας και τις εφαρμόζει στην πράξη.

– Επικοινωνεί και αντιμετωπίζει σωστά άτομα διαφορετικής κουλτούρας.

– Βοηθά τον Εργοθεραπευτή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος.

– Εκτελεί τις τεχνικές που θα του υποδείξει ο Εργοθεραπευτής τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ασθενή – πελάτη.

– Οργανώνει την καταγραφή αρχείου των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, του ιστορικού του ασθενούς – πελάτη και της πορείας του.

– Διαθέτει υπομονή, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς όλους .

– Εφαρμόζει τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την ειδικότητα της Εργοθεραπείας και τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας του απορρήτου του κάθε περιστατικού.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που µπορεί να εκτελέσει ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας », υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του εργοθεραπευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

– Επαληθεύει τα ραντεβού και τηρεί το αρχείο των ασθενών – πελατών.

– Υποδέχεται και μετακινεί τον ασθενή στο χώρο θεραπείας.

– Διατηρεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και θεραπευτικό περιβάλλον.

– Τακτοποιεί και συντηρεί τα εργοθεραπευτικά µέσα που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες.

– Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην κατασκευή των θεραπευτικών βοηθημάτων.

– Χρησιμοποιεί τα βοηθήματα στους ασθενείς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

– Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής και στην επίδειξη των τεχνικών που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία.

– Συνεπικουρεί στο θεραπευτικό σχεδιασμό του Εργοθεραπευτή με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

– Υποβοηθά τον Εργοθεραπευτή στην εκτίμηση και τροποποίηση του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί η ενεργητική συμμετοχή των ασθενών.

– Διευκολύνει τον Εργοθεραπευτή στην εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» στο πλαίσιο της εργασίας του:

– Αναγνωρίζει την έκταση και τους περιορισμούς των ικανοτήτων και των γνώσεων του και αναλαμβάνει μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχει αξιολογηθεί να είναι αρμόδιος για την εκτέλεση

– Συνεργάζεται με τον εποπτεύοντα Εργοθεραπευτή και τους άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και της κοινότητας

– Αναγνωρίζει τη θέση και την επαγγελματική ευθύνη του επιβλέποντα Εργοθεραπευτή

– Ενεργεί κατά τρόπο που καταδεικνύει την προσήλωση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εργοθεραπείας

Μαθήματα:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι, ΙΙ

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ