Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του σε επιστήμες όπως η μικροβιολογία, η βιοχημεία, η αιματολογία και η ανοσολογία-ιολογία, είναι ικανός να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο εργαστηριακής ομάδας, όπου εκτελεί τις αντίστοιχες εργαστηριακές τεχνικές και μετρήσεις ρουτίνας.

Τομείς Απασχόλησης Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» μπορούν να εργαστούν σε:

– Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία,

– Δημόσιες και Ιδιωτικές Κλινικές,

– Μικροβιολογικά Εργαστήρια Εταιρειών Παραγωγής Φαρμάκων, Τροφίμων κ.λπ.

– Μικροβιολογικά Εργαστήρια,

– Βιοχημικά Εργαστήρια,

– Αιματολογικά Εργαστήρια,

– Ορμονολογικά Εργαστήρια,

– Ανοσολογικά Εργαστήρια, κ.λπ.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» είναι:

– Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.

– Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του βιοχημικού εργαστηρίου.

– Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών του αιματολογικού εργαστηρίου.

– Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών ανοσολογίας.

– Εκτέλεση με ακρίβεια των τεχνικών παραλαβής, συντήρησης και προετοιμασίας των βιολογικών δειγμάτων ή λήψης κατά περίπτωση.

– Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης των αναγκών παρασκευής αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, θρεπτικών υλικών, κ.λπ.

– Εκτέλεση των τεχνικών καταστροφής και απόρριψης των άχρηστων ή και μολυσματικών υλικών.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα των διπλωματούχων της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

– Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», μπορούν να εργάζονται στα Ιατρικά Εργαστήρια όπως: Μικροβιολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Ορμονολογικό, κ.λπ., επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΑΤΕΙ)

Ειδικότερα:

– Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο προετοιμασίας τους πριν τη συλλογή των δειγμάτων.

– Δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων.

– Προβαίνουν στη λήψη βιολογικών υγρών π.χ. αίματος

– Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα βιολογικά δείγματα.

– Προετοιμάζουν και αριθμούν τα προς εξέταση δείγματα.

– Φροντίζουν για τη συντήρηση των δειγμάτων στις κατάλληλες συνθήκες.

– Διαχωρίζουν και κατανέμουν τα δείγματα στα αρμόδια τμήματα του εργαστηρίου.

– Προετοιμάζουν τα απαραίτητα υλικά και αντιδραστήρια.

– Προετοιμάζουν τα προς χρήση όργανα και συσκευές.

– Χειρίζονται τα όργανα και τα σκεύη του εργαστηρίου.

– Επιμελούνται της συντήρησης και του καθαρισμού των οργάνων και συσκευών.

– Φροντίζουν για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των σκευών και των πάγκων εργασίας.

– Μετά το τέλος των μετρήσεων καταστρέφουν και απομακρύνουν τα άχρηστα και μολυσματικά υλικά.

– Φροντίζουν για την προμήθεια και τη συντήρηση των υλικών.

– Παραλαμβάνουν και ταξινομούν τα υλικά και τα αντιδραστήρια.

– Εκτελούν αιματολογικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και άλλες τεχνικές και μετρήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.

– Τηρούν το πρωτόκολλο και ενημερώνουν το αρχείο του εργαστηρίου.

– Ταξινομούν και κατανέμουν τα απαντητικά δελτία κατά τμήμα.

– Δίνουν τα φύλλα των απαντήσεων στους «εξωτερικούς» ασθενείς. – Φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο, τηρώντας τα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας.

Μαθήματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι, ΙΙ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ