Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει, εφαρμόζει τις αρχές της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης και στοχεύει στην υποστήριξη των Νοσηλευτικών Πράξεων που αποσκοπούν:

i. Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας των ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου.

ii. Στην ένταξη του αρρώστου στο περιβάλλον του νοσοκομείου και κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες συνθήκες του χειρουργείου.

iii. Στην εφαρμογή των Ιατρικών Οδηγιών.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μπορεί να εργαστεί σε:

– Νοσηλευτικές Μονάδες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα:

i. Σε χειρουργικές κλινικές και ειδικότητες αυτών.

ii. Χειρουργείο, ως Βοηθός Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή ως Βοηθός Νοσηλευτή Κίνησης.

– Κέντρα Υγείας.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» συνίστανται στα ακόλουθα:

– Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής και αποστείρωσης που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων.

– Επιλεγεί, προμηθεύεται, υποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων επεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.).

– Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς (Χειρουργικό Νοσηλευτικό Φυλλάδιο, στατιστικά έντυπα, κ.λπ.).

– Συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του Βοηθού Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή Βοηθού του Νοσηλευτή Κίνησης.

– Προετοιμάζει και διευθετεί την χειρουργική αίθουσα.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μετά από ανάθεση από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως:

1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.

2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.

3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.

4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.

5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.

6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς.

7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).

8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.

9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.

10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.

11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.

12. Απλές επιδέσεις.

13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.

14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.

15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.

16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.

17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.

18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.

19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.

20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.

21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).

Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:

1. ΄Ισχαιμη περίδεση.

2. Ακινητοποίηση κατάγματος.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» εκτελεί οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατεθεί από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια, για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη.

Μαθήματα:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΝΗΨΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ