Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Στόχος των ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, είναι η παραγωγή άρτιων απεικονιστικών εξετάσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους, όπως καθορίζονται από τις συστάσεις και τις επιστημονικές προϋποθέσεις της κλινικής διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» βοηθάει τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο στο έργο του και συνεργάζεται στενά μαζί του για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και την αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων των μηχανημάτων και συσκευών.

Το περιεχόμενο σπουδών ΙΕΚ της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης και της πυρηνικής ιατρικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να χειρίζονται συσκευές και μηχανήματα απεικονιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως:

– κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα -φορητό ακτινολογικό μηχάνημα

– μαστογράφος

– μέτρηση οστικής πυκνότητας

– αξονικός τομογράφος

– μαγνητικός τομογράφος

– ψηφιακός αγγειογράφος

– μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής

εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» μπορεί να εργαστεί σε:

– Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία

– Ακτινολογικά Εργαστήρια

– Ιδιωτικές Κλινικές

– Κέντρα Υγείας

– Ακτινοδιαγνωστικά κέντρα

– Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Επαγγελματικά προσόντα

Ειδικά επαγγελματικά προσόντα

Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας οφείλουν, όπως όλοι, να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, όπως το ιατρικό απόρρητο, την αποφυγή κρίσεων για τις συστάσεις των συναδέλφων τους και την πιστή τήρηση των γραπτών και προφορικών οδηγιών του θεράποντα ιατρού των επιστημονικών υπευθύνων και του Τ.Α. (Τεχνολόγου – Ακτινολόγου). Τέλος χρειάζεται να είναι άρτια καταρτισμένοι και γνώστες των τελευταίων ακτινοδιαγνωστικών τεχνικών καθώς επίσης και του συνόλου των ορολογιών που χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι βοηθοί ραδιολογίας και ακτινολογίας προορίζονται να εργαστούν σε ακτινοδιαγνωστικέ μονάδες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα υγείας. Ο ρόλος τους είναι να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις συσκευές των παραπάνω αναφερομένων τμημάτων υπό την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και μέσα στις επιστημονικές και ιατρικές προϋποθέσεις που καθορίζει η ιατρική ομάδα και τηρώντας τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης από τον κλινικό ιατρό ακτινολογικής εξέτασης, γνωρίζοντας τις τεχνικές των μεθόδων απεικόνισης, τοποθετώντας τον εξεταζόμενο στην ακτινολογική τράπεζα στην κατάλληλη θέση, ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά και πραγματοποιεί την εξέταση.

Αξιολογούν τις παραγόμενες εικόνες ως προς την επαρκή ανάδειξη της υπό εξέταση περιοχής και να μπορούν να κάνουν εκτίμηση ποιοτικών παραμέτρων.

Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικόνισης και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών.

Λαμβάνουν όλα τα αντιπροστατευτικά μέτρα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον εξεταζόμενο κατά την εξέταση.

Γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας και τηρούν το ιατρικό απόρρητο.

Μαθήματα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι, ΙΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ 2

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ)

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι,ΙΙ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ