ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γιάννη Χαλκίδη 32
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 90.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142346706000
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΦΕΚ Β’/3206  2017
ΤΗΛ.: 2310 229962
ΕΤΑΙΡΟΣ Α’ : ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΟΣ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17  (800 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 100,00 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟ)
ΕΤΑΙΡΟΣ Β’ : ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24   (100 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 100,00 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟ)
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ