Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας Στον Τομέα Ναυτιλίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας»με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της Επιστήμης του Ναυτιλιακού Management, της Ναυτιλιακής Οικονομίας και της Ναυτιλιακής Πολιτικής. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού τομέα καθώς και σε Τμήματα διοικητικώνκαι οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Η παρεμφερής ειδικότητα, ανωτέρου επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα, είναι το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

Τομείς Απασχόλησης

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίαςαπασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που ασχολούνται με την Ναυτιλία, τις Μεταφορές, το Εμπόριο, καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

– Ναυτιλιακές εταιρείες (σε όλα τα τμήματα)

– Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία

– Ναυλομεσιτικά γραφεία

– Ναυτασφαλιστικά γραφεία

– Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς

– Νηογνώμονες

– Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών.

– Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

– Λιμενικούς οργανισμούς

– Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις

– Μαρίνες

– Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης

– Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών

– Διυλιστήρια

– Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων

– Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων

– Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου

– Διαμεσολαβητές Φορτίου

– Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία

– Εταιρείες Συνδιασμένων Μεταφορών και εταιρείεςLogistics

– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακής ή παρα-Ναυτιλιακής Εταιρείας

– συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακού ή Ναυτικού Πρακτορείου

– μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών εντός της ναυτιλιακής επιχείρησης

– συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα τροφοδοσίας και ανταλλακτικών

– συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων Ναυτασφάλισης

– συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων σύνταξης Ναυλοσυμφώνου

– συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο της ναυτιλιακής εταιρείας

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

– δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της ναυτιλιακής επιχείρησης

– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία

– εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης

– χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

– σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού εντός και εκτός εταιρείας

– ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα

– σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και λοιπών εγγράφων

– εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική και ναυτική νομοθεσία

– διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων ναυτιλιακών εταιρειών

– συμμετέχει σε ναυτιλιακές έρευνες και σε έρευνες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος

– εφαρμόζει τις αρχές της Ναυτιλιακής Οικονομίας και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων στον Tομέα της Nαυτιλίας

– εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης

– ασχολείται με την αντιπροσώπευση και την πρακτόρευση ναυτιλιακών εταιρειών

– προετοιμάζει και συντονίζει  τη συγκέντρωση εμπορευμάτων

– συμμετέχει στις διαδικασίες  Ναυτασφαλίσεων και Απαιτήσεων

– συμμετέχει στον Υπολογισμού Ναύλου(FreightEstimation),τις διαδικασίες Ναύλωσης (Chartering) καιτην απασχόληση του πλοίου

– συμμετέχει στην εξασφάλιση της ομαλής, οικονομικής και ασφαλούς διαχείρισης Εταιρείας και Πλοίου (ShippingManagement)

– συμμετοχή σε εργασίες καθημερινής καταγραφής Καταναλώσεων, Θέσεων και Επικοινωνιών πλοίου(Operations)

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη Διοικητική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Οικονομική λειτουργία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την Επικοινωνία του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται  τη Χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση των ανθρωπίνων και λοιπών πόρων του Ναυτιλιακού Οργανισμού/Επιχείρησης

– Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων Ναυτιλιακών, Μεταφορικών και Εμπορικών μονάδων

Μαθήματα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ