Στέλεχος Κοστολόγησης

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Κοστολόγησης ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας στον τομέα της κοστολόγησης των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται καθώς και του τελικού προϊόντος. Είναι ικανό να εφαρμόζει τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν την κοστολόγηση και να διακρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές στα προϊόντα παραγωγής. Συλλέγει, ελέγχει και εκδίδει τα πρωτογενή στοιχεία κόστους και να τα κωδικοποιεί ανά είδος, προορισμό και φάση. Εκτός από αυτά είναι σε θέση να αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής, υπολειμμάτων, υποπροϊόντων συμπαραγωγής και ελαττωματικών προϊόντων. Συντάσσει καταστάσεις αναλωθέντων υλικών, φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού και φύλλα επιμερισμού εξόδων, καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους διοικητικής λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να καταλογίζει τα μερισθέντα έξοδα στα επιμέρους τμήματα και προϊόντα και να προσδίδει το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΙΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι,ΙΙ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι,ΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι,ΙΙ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPEAD SHEETS – Υ/Η)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

Leave a Reply