Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου ΛογιστηρίουΦοροτεχνικού Γραφείου» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων -εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Τομείς Απασχόλησης

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου ΛογιστηρίουΦοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής κ.τ.λ. επιχείρησης του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Επιπλέον μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί:

-σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων

-σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ

-σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς

-σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

-σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

-χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας

-ταξινομεί και αρχειοθετεί λογιστικά έγγραφα

-σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών κ.λ.π. εγγράφων

-εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική νομοθεσία ως και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

-διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων

-συμμετέχει σε έρευνες, εφαρμόζει λογιστικές και φορολογικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων και την επίλυση οικονομικών ή διοικητικών προβλημάτων

-συναλλάσσεται με δημόσιους οργανισμούς και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

-Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τις ισχύουσες διατάξεις των Ε.Λ.Π..

-Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας, εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

-Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας καθώς και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.

-Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση του Οργανισμού /επιχείρησης

-Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την κωδικοποίηση και έκδοση των παραστατικών του λογιστηρίου

Υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται την εκτύπωση των βιβλίων και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά την οικονομική κίνηση ενός οργανισμού /επιχείρησης.

Μαθήματα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΔΙΚΑΙΟ Ι ,ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

MARKETING

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I, II

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ(SPREAD SHEETS -H/Y)