Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κύριες δραστηριότητες του αποφοίτου της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΕ, και αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των Πληροφοριακών συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» μπορεί να εργαστεί σε:

– Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν δίκτυα μετάδοσης δεδομένων και υπηρεσίες Πληροφορικής

– Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων μετάδοσης δεδομένων και πληροφορικής

– Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής

– Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων

– Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων

Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Επαγγελματικά προσόντα

Στα επαγγελματικά προσόντα περιλαμβάνονται:

– Η ικανότητα να αφομοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισμικού και υλικού ή να αυτοεκπαιδεύεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού τηλεματικής (τηλεκπαίδευση κλπ).

– Η ικανότητα διαχείρισης δικτύων μετάδοσης δεδομένων.

– Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

– Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet.

– Η ικανότητα να διαχειρίζεται δίκτυα μετάδοσης δεδομένων μέσω του λειτουργικού συστήματος ή άλλων εργαλείων διαχείρισης.

– Η ικανότητα να ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και να συντηρεί εγκαταστάσεις δικτύων.

– Η ικανότητα να ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ και να αναγνωρίζει αιτίες βλαβών.

– Η ικανότητα να διασυνδέει τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με άλλα αντίστοιχα δίκτυα.

– Η ικανότητα να σχεδιάζει, συντηρεί και να υποστηρίζει δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (λογισμικό και υλικό) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.

– Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

– Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

– Εργασίες συντήρησης του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού δικτύων μετάδοσης δεδομένων.

– Πιστοποίηση της καλής λειτουργία δικτυακών εγκαταστάσεων

– Φροντίδα για την καλή λειτουργία των δικτύων πληροφορικής (ως Network Admin) προβαίνοντας σε διορθωτικές ενέργειες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

– Γνώση των αρχών διαχείρισης της πληροφορίας καθώς και των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Μαθήματα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ