Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).

Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές εγκαταστάσεις όπως :

Eγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση.

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση της.

Μελετά τεχνικά και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.

Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση.

Τέλος, μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού.

Σήμερα στο επάγγελμα αυτό (βασικό επάγγελμα – εξειδικεύσεις και σε όλες τις αντίστοιχες ιεραρχικές βαθμίδες) εργάζονται περίπου 9-10 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά. Οι εργαζόμενοι στους Κλάδους της Βιομηχανίας [δημιουργία ενεργειακών υλικών , φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές εγκαταστάσεις) και στο δημόσιο τομέα (Aνανεώσιμες Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ/Α) είναι για το 2012, 100 χιλιάδες περίπου, με ποσοστό 40-50% στη «Συντήρηση» και το υπόλοιπο ποσοστό εργάζονται στην εγκατάσταση και στα προϊόντα γύρω από τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (όπως software, όργανα ελέγχου κ.α.).

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης είναι στους Κλάδους της Παραγωγής Ενέργειας (Εταιρείες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [ιδιωτικές και δημόσιες]) σε Βιομηχανίες [ειδικότερα στην Παραγωγή «προϊόντων» ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [όπως Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες κ.α.]. Εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και αποθήκευσης) τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και σε οικιακές εφαρμογές. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είτε σε μεγάλες μονάδες παραγωγής είτε σε οικιακές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα: Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Επαγγελματικά προσόντα

– Διεξάγει τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

– Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση

– Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά, κατάλληλα, σε ειδικές βάσεις, ανεμογεννήτριες για τη μετατροπή του αέρα σε ηλεκτρική ενέργεια

– Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες σε μπαταρίες, ώστε να μπορεί να γίνει μελλοντική χρήση

– Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε θέρμανση

– Εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε ψύξη

– Διεξάγει τεχνικές μελέτες και εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό στο έδαφος για τη μετατροπή της ηλιοθερμικής ενέργειας σε θέρμανση

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Συνεργασία με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής &/ή έκτακτης εργασίας και συγκέντρωση στοιχείων, σύνταξη αναφορών πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και συμπλήρωση πινάκων τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης.

– Συνεργασία με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος και γενικότερα της επιχείρησης για την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας και ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των προβλεπόμενων μεθόδων &/ή εργαλείων για γεγονότα &/ή εγκαταστάσεις .

– Εξασφάλιση / συγκέντρωση στοιχείων από αρχεία της υπηρεσίας και ανάλυση, σύγκριση, κατάταξη, αξιολόγηση, σύνθεση αριθμητικών τιμών, εκθέσεων & αναφορές γεγονότων σε διαφορετικά πλαίσια.

– Επεξεργασία αριθμητικών πληροφοριών με χρήση προγραμματιζόμενης & μη αριθμομηχανής, PC και σχετικού λοιπού εξοπλισμού γραφειοτικής.

– Σύνταξη τακτικών ή/και έκτακτων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων & συμπλήρωση πινάκων τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων και συντήρησης &/ή εγκατάστασης.

2. Επιθεώρηση, έλεγχος & αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές και εξασφάλιση της επάρκειας και καταλληλότητας των εργαλείων, αναλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας & υγιεινής. Σύνταξη παραγγελιών τέτοιου εξοπλισμού και παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών.

-Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις προδιαγραφές /κανονισμούς /οδηγίες και εξασφάλιση επάρκειας και καταλληλότητας των εργαλείων και των μέσων ατομικής ασφάλειας και υγιεινής εργασίας.

– Επιθεώρηση, έλεγχος και αξιολόγηση υλικών πόρων προς τις διαθέσιμες σε ισχύ προδιαγραφές /κανονισμούς/ οδηγίες.

– Πρόταση σχετικών συμπληρώσεων ή σύνταξη παραγγελιών τέτοιου εξοπλισμού, στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών διαχείρισης των πόρων της εκάστοτε ενεργειακής εγκατάστασης.

– Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών για την όποια ενεργειακή εγκατάσταση είτε για μονάδα παραγωγής είτε για οικιακή μονάδα έως και την τακτοποίηση του υλικού στους προβλεπόμενους χώρους.

3.Πρόταση τεχνικών λύσεων σε θέματα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Ασφαλείας & Υγιεινής. Αυστηρή τήρηση των κανονισμών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, συμμετοχή στα πλαίσια της συντήρησης, στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας, α΄υλών & υλικών και του κόστους πραγματοποίησης των έργων και συνεισφορά στη σύνταξη του σχεδίου Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας και Προστασίας του περιβάλλοντος .

– Αναγνώριση κάθε συνόλου των παραγωγικών εγκαταστάσεων -και επεξήγηση προς τρίτους– μεγέθη ή φαινόμενα & μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και σε αυτόνομες μονάδες ενέργειας (οικιακές).

– Εξασφάλιση, επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας ή/ βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας , τμηματικά ή ολοκληρωμένα τα οποία καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του πελάτη και αποκατάσταση των βλαβών του ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση .

– Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν λαθών στην ενεργειακή μελέτη για τη βέλτιστη λειτουργία της ενεργειακής μονάδας ή του ενεργειακού αυτόνομου συστήματος και τη σωστή εγκατάσταση συστήματος «ανάδρασης» δεδομένων όπου απαιτείται.

– Προγραμματισμός και έλεγχος της προγραμματισμένης εγκατάστασης των εκάστοτε ενεργειακών μονάδων παραγωγής ή των αντίστοιχων οικιακών μονάδων και την επίλυση προβλημάτων εγκαταστάσεων – συμβατότητας. Τελικός έλεγχος κατά πόσο αυτή η ενεργειακή εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του «πελάτη».

– Συμμετοχή στη διαδικασία βελτιστοποίησης των ειδικών καταναλώσεων ενέργειας και υλικών και συνεισφορά στη διασφάλιση των Περιβαλλοντικών όρων και της Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους της εργασίας .

4.Αναγνώριση, μέτρηση, έλεγχος και διορθωτικές επεμβάσεις στην εκάστοτε ενεργειακή εγκατάσταση βάση συγκεκριμένης σειράς και διαπίστωση μεθοδολογικών δυσλειτουργιών για τη σωστή λήψη ή πρόταση των ενδεικνυόμενων για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκατάσταση των βλαβών και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων και προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων &/ή αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμογή συγκεκριμένων, δεδομένων, προδιαγραφών, κανονισμών &/ή εντολών εργασίας, για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

– Αναγνώριση, μέτρηση, ρύθμιση και έλεγχος μέρους ή ολόκληρης της ενεργειακής εγκατάστασης για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής και την σωστή επίβλεψη για την ενσωμάτωσης της ενεργειακής μονάδας ή του οικιακού πελάτη με τον εκάστοτε πάροχο ενέργειας

– Μεθοδολογική διαπίστωση, εντοπισμός, λήψη ή πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους &/ή την αποκατάσταση της ομαλής, κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη εκκίνησης, επείγουσας ή μη κράτησης των εγκαταστάσεων και αποκατάσταση των βλαβών ή των αιτιών των βλαβών &/ή δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα πλαίσια της παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ.

– Έλεγχος του ρυθμού και της πορείας της ενεργειακής εγκατάστασης και της ποιότητας της παραγωγής & εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις ποιότητας των ρυθμίσεων και την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη

– Εφαρμογή, συγκεκριμένων, δεδομένων, καθορισμένων από την νομοθεσία &/ή υπηρεσία προδιαγραφών, κανονισμών &/ή εντολών εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα &/ή συσκευές &/ή υλικά &/ή διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας

5. Ταυτοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών για την ενεργειακή εγκατάσταση, χρήση των όποιον συσκευών και οργάνων χωρίς λάθη, ανάλυση του συνόλου των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφάλιση αποκατάσταση λειτουργίας, συντήρηση, &/ή εγκατάσταση συσκευών οργάνων, βαθμονόμηση των παραπάνω οργάνων

– Αναγνώριση των στοιχείων των παραγωγικών διαδικασιών

– Εγκατάσταση ρύθμιση και βαθμονόμηση του συνόλου των οργάνων εποπτείας των ενεργειακών εγκαταστάσεων στα αντίστοιχα όργανα μετρήσεων και αυτομάτου ελέγχου και επεξήγηση προς τρίτους την φυσική ή τεχνική τους έννοια – μεγέθη ή φαινόμενα και μεταβλητές ή παραμέτρους του συστήματος, που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και τα δομικά τους στοιχεία.

– Ανάλυση του συνόλου των βλαβών και εξασφάλιση, επισκευή /από κατάσταση λειτουργίας όσο & διορθωτική συντήρηση, &/ή εγκατάσταση ή/& βελτίωση συσκευών, οργάνων, τμηματικά ή ολοκληρωμένα τα οποία καλύπτουν τις εγκαταστάσεις του τομέα ευθύνης του, και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην εγκατάσταση &/ή το συνεργείο.

– Έλεγχος και αποκατάσταση στατικής &/ή δυναμικής συμπεριφοράς κάθε υποσυστήματος, μέλους βρόχων αυτόματου ελέγχου: μετρητικό σύστημα, ελεγκτές, επεξεργαστές / προσαρμοστές σημάτων και εντολών εξόδου προς όργανα εξόδου και επενεργητές επί των βοηθητικών μεταβλητών

– Προγραμματισμός και έλεγχος προ-γραμμάτων βιομηχανικών PLC για την επίλυση προβλημάτων αυτοματισμού για την απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης (scada).

– Έλεγχος των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου της εγκατάστασης, παρεμβαίνοντας κατά τους κανόνες του επαγγέλματος

– Αποκατάσταση της βέλτιστης κατάστασης του συστήματος

Μαθήματα:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ