Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μπορεί να εργαστεί σε:

– Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν Συστήματα Πληροφορικής

– Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής

– Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής

– Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων

– Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων

– Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζει σχετικά με Η/Υ:

α) Τη λειτουργία της μητρικής κάρτας (motherboard), της κάρτας ελέγχου οδηγού δίσκου(HDD controller), της κάρτας προσαρμογής της οθόνης (video adaptor), της κάρτας επικοινωνίας (Ι/Ο), της κάρτας επεξεργασίας ηχητικού σήματος (sound I/O), της κάρτας επεξεργασίας οπτικού και τηλεοπτικού σήματος (video I/O), της μονάδας απεικόνισης συχνότητας και ενδεικτικών λειτουργίας, των καρτών μνήμης RAM, της μονάδας τροφοδοσίας, των βυσμάτων, των μετατροπέων βυσμάτων και των καλωδίων σύνδεσης

β) Τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης των καρτών στη μητρική κάρτα

γ) Τη διαδικασία “BIOS SET UP” και τη δήλωση των περιφερειακών καρτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών

δ) Να διαχειρίζεται ένα σύνολο από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και τα παραθυρικά περιβάλλοντά τους και

ε) Την ανίχνευση βλαβών με τη βοήθεια προγραμμάτων ελέγχου, την αντικατάσταση των ελαττωματικών καρτών και την μερική ή ολική αναβάθμιση του Η/Υ.

– Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζει σχετικά με τα δίκτυα Η/Υ:

α) Τη λειτουργία της κάρτας διασύνδεσης Η/Υ σε δίκτυο

β) Τα χαρακτηριστικά των καλωδίων και βυσμάτων σύνδεσης και τη σύνδεση ενός τερματικού σταθμού σε δίκτυο Η/Υ

γ) Τον ορισμό ή διαγραφή ή προσωρινή αποσύνδεση ενός χρήστη

δ) Τα χρονικά περιθώρια σύνδεσης του χρήστη από όλους τους τερματικούς σταθμούς ή από έναν ορισμένο τερματικό σταθμό

ε) Τα δικαιώματα ενός χρήστη ή μίας ομάδας χρηστών στα αρχεία του δικτύου και

στ) Την ενεργοποίηση των κοινών μονάδων εκτύπωσης, σχεδίασης και επικοινωνίας (modem, fax modem).

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Εγκαθιστά τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων)

– Συντηρεί τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων)

– Επισκευάζει τις ηλεκτρονικές μηχανές (συστήματα Η/Υ & δικτύων) με στόχο την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλίας κατά τη λειτουργία τους

– Εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα Η/Υ

– Αναβαθμίζει την τεχνική υποδομή της επιχείρησης – εταιρείας

– Εξυπηρετεί τις ανάγκες των χειριστών ενός δικτύου Η/Υ.

Μαθήματα:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ