Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κύριες δραστηριότητες στην ειδικότητα «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» αφορούν σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται από την Ε.Ε. Ο διπλωματούχος θα εργαστεί ως τεχνικός πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» μπορεί να εργαστεί σε:

– Επιχειρήσεις κατασκευής ή υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής.

– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Πληροφορικής.

– Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

– Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.

– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου.

– Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς.

– Μηχανογραφικά κέντρα.

– Τμήματα πληροφορικής των Εμπορικών επιχειρήσεων.

– Τμήματα πληροφορικής Οργανισμών.

– Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα.

Επαγγελματικά προσόντα

Ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας πρέπει να διαθέτει τα προσόντα ώστε:

– να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των ολοκληρωμένων εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (IDE), ώστε να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού.

– να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων ενός έργου πολυμέσων (εικόνα, ήχο, animation κ.λ.π.).

– να εκμεταλλεύεται τις εγγενείς πολυμεσικές δυνατότητες.

– να έχει γνώση των αλγορίθμων και ικανότητα δομημένης σχεδίασης λογισμικού.

– να έχει την ικανότητα κωδικοποίησης μιας εφαρμογής σε γλώσσες προγραμματισμού που έχει διδαχθεί.

– να διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό πολυμέσων.

– να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και να διαχειρίζεται κατάλληλα μία βάση δεδομένων (data base).

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες,

– συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια,

– πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα ψηφιακών τεχνολογιών).

– αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής – υλοποίηση – συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.

Μαθήματα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (PASCAL)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (C)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (VISUAL BASIC)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (CLIENT SERVER ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IDE ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ RDBMS)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VΙ (C#)