Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής. O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:

1. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων.

2. Την υγιεινή των τροφίμων.

3. Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας.

4. Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας.

5. Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου.

6. Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις.

7. Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων.

8. Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.

9. Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης.

10. Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Τομείς απασχόλησης

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– Μέριμνα για την επάρκεια σε κατάλληλες πρώτες ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.

– Αναζητά τις απαραίτητες και κατάλληλες πρώτες ύλες του εδεσματολογίου (μενού) στις αποθήκες και τα ψυγεία της επισιτιστικής μονάδας και υπολογίζει τις ανάγκες της κουζίνας.

– Οργανώνει την προμήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων πρώτων υλών.

– Ελέγχει και μεριμνά για την ορθή προμήθεια και αποθήκευση των πρώτων υλών.

– Φροντίδα για τη σύνθεση και την παρουσίαση του εδεσματολογίου της επισιτιστικής μονάδας (σε συνεργασία με τον εστίαρχο (maitre), τον F&B, καθώς και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας), για την παρασκευή των εδεσμάτων.

– Συντάσσει το εδεσματολόγιο (μενού) της επισιτιστικής μονάδας και επιμελείται τον κατάλογο παρουσίασης (κάρτα) του εδεσματολογίου σε συνεργασία με τον εστίαρχο/maitre, τον F.N.B. και τον ιδιοκτήτη/Διευθυντή της επισιτιστικής μονάδας.

– Οργανώνει και καθοδηγεί τον τρόπο παρασκευής των εδεσμάτων.

– Εκτελεί και εποπτεύει την παρασκευή των εδεσμάτων του μενού.

– Διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του.

– Παράθεση και γαρνίρισμα των εδεσμάτων, αναγγελία της ολοκλήρωσης της παρασκευής τους και επιμέλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της κουζίνας.

– Οργανώνει τη σειρά παράθεσης των εδεσμάτων και παραθέτει τα εδέσματα.

– Ελέγχει και επιμελείται την εμφάνιση των εδεσμάτων κατά την παράθεση διορθωτικές ενέργειες.

– Οργανώνει την κουζίνα και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μηχανικών μέσων.

Επαγγελματικά καθήκοντα

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω καθήκοντα:

– την παρασκευή και την παράθεση των εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας με βάση τις πρότυπες συνταγές και τις συνταγές που συντάσσει ο ίδιος,

– τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών και των εδεσμάτων,

– την κατανομή, τον τεμαχισμό των πρώτων υλών, την προετοιμασία τους και την χρήση τους με σκοπό την παρασκευή και την παράθεση του εδέσματος.

– τη σύνθεση του μενού με βάση τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες γαστρονομίας,

– τη διακόσμηση και την παρουσίαση των εδεσμάτων,

– την οργάνωση και τη διοίκηση της κουζίνας.

Μαθήματα:

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ IV

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ