Τεχνικός Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση,προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων ασχολείται, κατά συνέπεια,με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα διατηρήσει ως πολιτιστικό αγαθό ή να επιβραδύνει τη διαδικασία της φθοράς τους. Οι επεμβάσεις του αποκαθιστούν τις φθορές που επιφέρει ο χρόνος, συμβάλουν στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του θεατή,του μελετητή και του συλλέκτη για τα έργα τέχνης. Οι εργασίες συντήρησης ενός έργου τέχνης σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς ICOM, IIC, AIC KAI CIC ακολουθούν μια επιστημονική μεθοδολογία αυστηρά προδιαγραμμένη, είναι

συμβατές με σύγχρονες τεχνικές από το χώρο των θετικών επιστημών, αποκαθιστούν ενδεχόμενες φθορές και φωτίζουν αθέατες πλευρές που αποκαλύπτουν το πολιτισμικό και κοινωνικό περικείμενο της εποχής δημιουργίας του έργου, τα πνευματικά δάνεια, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Για τους λόγους αυτούς ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα σεβασμού και περιφρούρησης της ακεραιότητας, του κύρους και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων του και του επαγγέλματος γενικότερα, να μην υποτάσσει τις απαιτήσεις της επιστήμης και του επαγγέλματος στο ατομικό του συμφέρον ή στα συμφέροντα τρίτων και να μην καλύπτει δια της υπογραφής του άλλα πρόσωπα αναρμόδια για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας«Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ δεν μπορεί να εργάζεται σε εργαστήρια μόνος τους χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν μπορεί να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα.

Τομείς απασχόλησης

Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι επαγγελματικοί χώροι για τους αποφοίτους της ειδικότητας των ΙΕΚ «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» είναι:

1) οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό, με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου,

2) τα Ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες,

3) τα Ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,(……..Δεν μπορούν να εργάζονται σε εργαστήρια μόνοι τους χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης (ΠΕ ή ΤΕ) και δεν μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα…….,σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων σελ.32)

4) οι Τεχνικές και κατασκευαστικές Εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (Αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.),

5) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

6) οι Επιχειρήσεις Εμπορίας Έργων Τέχνης,

7) το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων,

8) Εκκλησιαστικές συλλογές και μουσεία

Η ζήτηση για συντηρητές όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων είναι συνάρτηση τόσο των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι ο κύριος εργοδότης αλλά και χρηματοδότης άλλων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εργολαβικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Δεν υπάρχουν πολλά εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, ενώ είναι λίγες οι γκαλερί και τα ιδιωτικά μουσεία που προσλαμβάνουν συντηρητές σε τακτική βάση. Τα περισσότερα συνεργάζονται μαζί τους στο καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Επαγγελματικά προσόντα

Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπουργού Επαγγελματικό Προφίλ σύμφωνα με το πλησιέστερο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ:

Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους.

Η αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η συντήρηση αποτελεί ένα συνεταιρισμό ανάμεσα στην τέχνη,τη χημεία,την ιστορία,την αρχαιολογία, τη φυσική και τη βιολογία. Όσοι ασχολούνται με τη συντήρηση πρέπει, κατά συνέπεια, να συνδυάζουν μια θεωρητική παιδεία και τεχνοκρατική γνώση που αφορά την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων υλικών και ουσιών.

Επαγγελματικά καθήκοντα

1. Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

-Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης ανασκαφικών αντικειμένων ή μνημείων που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία

-Προσδιορισμός των επεμβάσεων συντήρησης που έχουν λάβει χώρα σε αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης

-Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών-μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους (υπό την καθοδήγηση πτυχιούχων σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.).

2. Διαμόρφωση των συνθηκών προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων και έργων τέχνης

-Εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν μακροπρόθεσμα ένα αντικείμενο ή μνημείο

-Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και έργα τέχνης

-Επιλογή των βέλτιστων συνθηκών που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου αποθηκεύονται αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης .

Μαθήματα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ I, II

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ -ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

Leave a Reply